°   AKTUALITY

BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
°   VÝBOR BK ČR
°   ÚZEMNÍ POBOČKY
°   ČLENSTVÍ
°   SCHŮZE VÝBORU
°   KONFERENCE - PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
°   SEZNAM ROZHODČÍCH
°   SEZNAM ČLENŮ BOXERKLUBU

AKCE BOXERKLUBU
°  CHOVATELSKÉ AKCE
°  VÝSTAVY
°  LETNÍ VÝCVIKOVÉ TÁBORY
°  ZÁVODY A SOUTĚŽE     °  NABÍDKA ŠTĚŇAT
     °  CHOVATELSKÉ STANICE
     °  KRYCÍ PSI
     °  GALERIE VÍTĚZŮINFORMACE
°  ZPRAVODAJ BK ČR
°  WEBOVÉ STRÁNKY BK ČR
°  VYSTAVOVÁNÍ DIPLOMŮ

ATIBOX (výsledky)LINKY - ODKAZY
STANDARD - ŘÁDY - STANOVY
INFORMACE O CHOVU
FORMULÁŘE (pdf) ke stažení
STANDARD BOXERA FCI - 144

ZEMĚ PŮVODU:        Německo
POUŽITÍ:                    společenský, služební pes a obranář
KLASIFIKACE FCI:    Skupina 2
                                     Pinčové a knírači, molosská plemena, švýcarští salašničtí psi a jiná plemena
                                     Sekce 2.1 - molosská plemena, dogovití psi
                                     Se zkouškou z výkonu


KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:
Za bezprostředního předka boxerů se pokládá malý, takzvaný brabantský býkohryz. Tehdejší chov býkohryzů
spočíval především v rukou myslivců, protože býkohryz sloužil hlavně k lovu. Jeho úlohou bylo uchopit zvěř
štvanou psy a přidržet ji do příchodu lovce, který ji skolil. Proto musel mít pes co nejširší tlamu s široce
postavenými zuby, aby se mohl důkladně zakousnout a aby mohl zvěř také dobře přidržet. Býkohryzové,
kteří nesli tyto znaky, byli pro svoji úlohu nejvhodnější, a proto je majitelé také použili k chovu, který se dříve
orientoval především podle činnosti a účelu použití psa. Díky tomu docházelo k chovatelské selekci, jež přinesla
psa se širokou tlamou a vyhrnutým čenichem.

CELKOVÝ VZHLED PSA:
Boxer je středně velký, hladkosrstý, podsaditý pes krátké a kvadratické stavby těla a silných kostí. Jeho osvalení
je suché, silně vyvinuté a plasticky vystupující. Jeho pohyb je živý, plný síly a ušlechtilosti. Boxer nesmí být
nemotorný ani těžkopádný, nesmí být ani příliš lehký nebo chrtovitý.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
a) Délka trupu odpovídá kohoutkové výšce, trup je kvadratický, tzn. vodorovná linie dotýkající se hřbetu tvoří
s kolmicemi, jež se dotýkají ramenního kloubu a vrcholu sedací kosti, čtverec.
b) Hloubka hrudníku vůči kohoutkové výšce: hrudník dosahuje až k loktům. Hloubka hrudníku činí odpovídá
polovině kohoutkové výšky.
c) Délka hřbetu nosu vůči délce hlavy: délka hřbetu nosu se má k délce temene jako 1:2 (měřeno od špičky
čenichu až k vnitřnímu koutku oka respektive od vnitřního koutku oka až k týlnímu hrbolu).

CHOVÁNÍ A CHARAKTER (POVAHA):
Boxer je pes pevných nervů, sebevědomý, klidný a vyrovnaný. Jeho povaha je mimořádně důležitá a je třeba
jí věnovat starostlivou péči. Jeho příchylnost a věrnost pánovi a k celé jeho rodině, jeho ostražitost a neohro-
žená odvaha při obraně osob i majetku jsou odedávna příslovečné. V rodině je nezáludný a otevřený, ale vůči
cizím je nedůvěřivý; veselý a přátelský při hře, ale nebojácný, jde-li do tuhého. Snadno se vychovává díky své
ochotě se podřídit, díky své energii a odvaze, své přirozené ostrosti a výbornému čichu. Díky své nenáročnosti
a čistotnosti je současně příjemným a cenným partnerem pro rodinu, ale současně také výborným obranářem,
společenským nebo služebním psem. Jeho povaha je čestná, bez falše a lstivosti, a to platí i do vyššího věku.

HLAVA
Hlava propůjčuje boxerovi charakteristický výraz, musí být v dobrém poměru s tělem a nesmí být ani příliš
lehká, ani příliš těžká. Tlama by měla být co nejširší a mohutná. Krása hlavy spočívá v harmonickém poměru
velikosti tlamy a mozkovny. Při pohledu z libovolné strany (zepředu, shora nebo ze strany) musí být tlama vždy
v dobrém poměru s mozkovnou, tzn. nikdy nesmí být příliš malá. Hlava by měla být suchá, neměla by tedy
vykazovat vrásky. Při zvýšené pozornosti psa se však přirozeně tvoří vrásky na temeni hlavy. Vrásky pro-
bíhající od kořene nosu směrem dolů do obou stran jsou naznačeny vždy. Tmavá maska se omezuje na tlamu
a musí se zřetelně lišit od barvy ostatních částí hlavy, aby výraz nepůsobil zasmušile.

MOZKOVNA:
Lebka:
Mozkovna je pokud možno štíhlá a hranatá. Je lehce klenutá, není ani kulovitě zkrácená, ani plochá a příliš
úzká, týl není příliš vysoký. Čelní rýha je jen slabě naznačená a zvláště mezi očima nesmí být příliš hluboká.
Stop:
Čelo tvoří se hřbetem nosu výrazné odsazení. Hřbet nosu nesmí být přehnaně zamáčknutý do čela
jako u buldoka, ale nesmí ani spadat.

OBLIČEJOVÁ ČÁST LEBKY:
Nosní houba:
Čenich je široký a černý, velmi lehce vyhrnutý; s velkými nosními otvory. Špička nosu je poněkud výš než kořen
nosu.
Tlama:
Tlama mohutně vyvinutá ve všech směrech v prostoru, není příliš špičatá, ani štíhlá, krátká nebo plochá.
Její tvar ovlivňuje
a) tvar čelistí;
b) postavení špičáků
c) vlastnosti pysků.
Špičáky musejí být postaveny co nejdále od sebe a musejí být dobré délky, díky čemuž je přední plocha tlamy
široká, téměř kvadratická a se hřbetem nosu tvoří tupý úhel. Vpředu je okraj horního pysku na okraji dolního
pysku. Nahoru zahnutá část dolní čelisti s dolním pyskem označovaná jako brada nesmí nápadně přečnívat
horní pysk, ale nesmí se ani pod ním ztrácet, ale musí být při pohledu zepředu i zezadu dobře vyznačena.
Tlama a řezáky dolní čelisti nesmějí být při zavřené tlamě vidět; při zavřené tlamě nesmí být vidět ani jazyk
psa. Dělení mezi horními pysky je dobře patrné.
Pysky:
Pysky dotvářejí tvar tlamy. Horní pysk je silný a masitý; dobře vyplňuje prostor vznikající díky větší délce dolní
čelisti, přičemž je nesen dolními špičáky.
Čelisti / zuby:
Dolní čelist lehce přesahuje horní čelist a je lehce zahnutá směrem nahoru. Boxer má předkus. Horní čelist
dobře nasazená k mozkovně se směrem kupředu zužuje jen nepatrně. Chrup je silný a zdravý. Řezáky jsou
řazeny pokud možno pravidelně v rovné linii, špičáky jsou postaveny široce a jsou dobré velikosti.
Líce:
Líce odpovídají silné čelisti, aniž by však příliš výrazně vystupovaly. Přecházejí lehkým obloukem do čelisti.
Oči:
Tmavé oči nejsou příliš malé, ani vystupující, ani příliš hluboko uložené. Výraz prozrazuje energii a inteligenci,
nesmí být hrozivý ani pichlavý. Okraje víček musejí být tmavé.
Uši:
Přiměřené velikosti, ponechány v přirozeném stavu; nasazeny na nejvyšším místě temene, v klidu přiléhají
k lícím a – zvláště při vzbuzené pozornosti psa – spadají s výraznou vráskou kupředu.

KRK:
Horní linie probíhá v elegantním oblouku od dobře vyznačeného týlu ke kohoutku. Měl by být značné délky,
kulatý, silný, svalnatý a suchý.

TRUP:
Kvadratický. Trup stojí na silných a rovných končetinách.
Kohoutek:
Vyznačený.
Hřbet:
Včetně bederní partie krátký, pevný, rovný, široký a silně osvalený.
Záď:
Lehce sloněná, ploše klenutá a široká. Pánev dlouhá a zvláště u fen široká.
Hrudník:
Hluboký, dosahuje k lokti. Hloubka hrudníku odpovídá polovině kohoutkové výšky. Dobře vyvinuté předhrudí.
Žebra dobře klenutá, ale ne sudovitá, dosahující daleko dozadu.
Spodní linie:
Probíhá v elegantním oblouku směrem dozadu. Krátké pevné slabiny lehce vtažené.
Ocas:
Nasazen spíše výš. Ocas ponechán v přirozené podobě.

KONČETINY
HRUDNÍ KONČETINY:
Hrudní končetiny jsou při pohledu zepředu rovné, paralelně postavené a jsou silných kostí.
Plece:
Dlouhé a šikmé. Pevně spojené s hrudníkem; neměly by být příliš mohutně osvalené.
Nadloktí:
Dlouhé a uložené v pravém úhlu s lopatkou.
Lokty:
Nejsou příliš silně přitisknuté ke hrudníku, ani vybočené (odstávající).
Předloktí:
Svisle postavené, dlouhé a se suchými svaly.
Přední nadprstí:
Silné, dobře vyznačené, ale ne odulé.
Tlapy hrudních končetin:
Malé, kulaté, uzavřené; polštářky silné a tvrdé.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Velmi silně osvalené, velmi svaly pevné a plasticky silně vystupující. Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny
rovné.
Stehno:
Dlouhé a široké. Úhel kyčelního kloubu a kolene pokud možno co nejméně tupý.
Koleno:
Ve volném postoji by mělo dosahovat co nejdále kupředu tak, aby se dotýkalo svislice spuštěné z kyčelního
hrbolu k zemi.
Bérce:
Velmi svalnaté.
Hlezno:
Silné, dobře vyznačené, ale ne odulé. Úhel činí zhruba 140 stupňů.
Tlapy pánevních končetin:
Poněkud delší než přední tlapy, uzavřené; silné polštářky tlap se tvrdou kůží na polštářcích.

POHYB:
Živý a plný síly a ušlechtilosti.

KŮŽE:
Suchá, pružná, bez vrásek.

OSRSTĚNÍ:
VLASTNOSTI SRSTI:
Krátká, tvrdá, lesklá a dobře přiléhající.

Barva:
Žlutá nebo žíhaná. Žlutá se vyskytuje v různých odstínech od světle žluté až po tmavou jelení červeň;
nejkrásnější barva však je někde mezi těmito extrémy (červenožlutá). Černá maska. Žíhaná varianta má
na žlutém podkladě (viz výše) tmavé nebo černé žíhání probíhající ve směru žeber. Základní barva a žíhání
se musí od sebe navzájem jasně odlišovat. Bílé odznaky není třeba zcela zatracovat, mohou být dokonce
opravdu přitažlivé.

VELIKOST:
Měřeno od kohoutku přes lokty k zemi:
Psi:
57 až 63 cm
Feny:
53 až 59 cm

HMOTNOST:
Psi:
nad 30 kg (zhruba při kohoutkové výšce 60 cm)
Feny:
nad 25 kg (zhruba při kohoutkové výšce 56 cm)

VADY:
Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném
poměru se stupněm odchylky.

Chování a povaha:
Agresivita, zlá povaha, záludnost, nespolehlivost, nedostatek temperamentu, zbabělost.
Hlava:
Nedostatek v ušlechtilosti a výrazu, zasmušilý výraz, hlava podobná pinčovi nebo buldoku, slintavost, ukazování
zubů nebo jazyka, příliš špičatá nebo lehká tlama, spadající hřbet nosu, játrový nebo šedý nos, světlá nosní
houba, takzvané dravčí oko, nepigmentované okraje víček; u nekupírovaných uší: třepetající se uši, zpola
postavené nebo postavené uši, uši růžicově složené; úzká dolní čelist, šikmá řada řezáků, chybné postavení
zubů, slabě vyvinuté zuby, nedostatečně vyvinutý chrup následkem nemoci.
Krk:
Krátký, tlustý, volná kůže na hrdle.
Trup:
Příliš široká a nízká fronta, prověšený trup. Kapří hřbet, spadající hřbet, hubený hřbet, dlouhá, štíhlá, silně
prověšená bedra, slabé spojení se zádí, klenutá bedra, spadající záď, úzká pánev, prověšené břicho, příliš
silně vtažené slabiny.
Ocas:
Nízko nasazený ocas, zalomený ocas.
Hrudní končetina:
Francouzský postoj, volné plece, volné lokty, slabé přední nadprstí, zaječí tlapky, ploché tlapy s roztaženými
prsty.
Pánevní končetina:
Slabé osvalení, málo úhlená nebo přeúhlená pánevní končetina, křivé nohy. Sudovitý postoj, kravský postoj,
úzké paty. Paspárky, zaječí tlapy, ploché tlapy s roztaženými prsty.
Pohyb:
Kolébavý pohyb, málo prostorný, mimochod, vázaný strnulý pohyb.
Barva srsti:
Maska přesahující tlamu. Příliš husté nebo jen ojedinělé žíhání. Špinavá základní barva. Slévající se barvy.
Nehezké bílé odznaky jako například zcela bílá nebo ze strany z poloviny bílá hlava. Jiné barvy a zbarvení,
u nichž bílá pokrývá více než třetinu těla.Psi musejí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, která se nacházejí zcela v šourku.