°   AKTUALITY

BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
°   VÝBOR BK ČR
°   ÚZEMNÍ POBOČKY
°   ČLENSTVÍ
°   SCHŮZE VÝBORU
°   KONFERENCE - PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
°   SEZNAM ROZHODČÍCH
°   SEZNAM ČLENŮ BOXERKLUBU

AKCE BOXERKLUBU
°  CHOVATELSKÉ AKCE
°  VÝSTAVY
°  LETNÍ VÝCVIKOVÉ TÁBORY
°  ZÁVODY A SOUTĚŽE     °  NABÍDKA ŠTĚŇAT
     °  CHOVATELSKÉ STANICE
     °  KRYCÍ PSI
     °  GALERIE VÍTĚZŮINFORMACE
°  ZPRAVODAJ BK ČR
°  WEBOVÉ STRÁNKY BK ČR
°  VYSTAVOVÁNÍ DIPLOMŮ

ATIBOX (výsledky)LINKY - ODKAZY
STANDARD - ŘÁDY - STANOVY
INFORMACE O CHOVU
FORMULÁŘE (pdf) ke stažení
VÝSTAVNÍ ŘÁD BOXERKLUBU ČR
Výstavní řád Boxerklubu ČR ke stažení
Výstavní řád Boxerklubu ČR ke stažení

Tento výstavní řád byl v úplném znění schválen včetně změn a doplňků na plenárním zasedání Boxerklubu ČR
dne 25. 3. 2023 v Praze.

* Doplněn článek 8, bod 8.4 dle Zápisu z plenárního zasedání Boxerklubu ČR ze dne 25. 3. 2023.
Změny vstupují v platnost 25. 3. 2023.

Článek 1.
Účel výstavního řádu


Výstavní řád Boxerklubu ČR podrobně specifikuje podmínky pro zadávání čekatelství a titulů na výstavách pořádaných BK ČR v návaznosti na Výstavní řád Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU). Stanovuje podmínky pro pořádání výstav příslušnými pobočnými spolky BK ČR. Bližší podrobnosti a případné doplňky, které však nesmí být v rozporu s tímto Výstavním řádem, upravují propozice výstavy.

VŠECHNY DALŠÍ PODMÍNKY URČUJE VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU.

Pes:                     pes či fena, pokud není přímo uvedeno jinak
Vystavovatel:      zpravidla majitel psa nebo osoba pověřená k předvedení psa na výstavě
Boxerklub ČR:   dále jen BK ČR


Článek 2.
Plánování a organizace výstav


2.1. Výstavy psů plemene Boxer jsou pořádány BK ČR a organizovány pobočnými spolky. Za přípravu, finanční zajištění a průběh zodpovídá výstavní výbor pobočného spolku, který také stanoví výši výstavních poplatků a datum uzávěrky přihlášek. Pobočný spolek je povinen uhradit poplatek za pořádání výstavy na konto BK ČR dle stanovených zásad.

2.2. Dodatky ve výstavním katalogu nejsou přípustné.

2.3. Výstavy pořádané BK ČR se provádějí na základě předložených propozic od pobočných spolků předsedovi sboru rozhodčích BK ČR. Propozice musí být doručeny předsedovi sboru rozhodčích BK ČR minimálně dva měsíce před konáním výstavy. Předseda sboru rozhodčích BK ČR je povinen o předložených propozicích rozhodnout do dvou týdnů ode dne doručení propozic.

2.4. O jakýchkoli změnách propozic k výstavě pořádané BK ČR musí být rozhodnuto předsedou sboru rozhodčích BK ČR.

2.5. Nejpozději do jednoho měsíce po ukončení výstavy zaslat předsedovi sboru rozhodčích BK ČR kopie výstavních posudků vč. výstavního katalogu s výsledky.


Článek 3.
Druhy výstav


Výstavy se dělí podle zadávaných titulů a čekatelství následovně:

3.1. Výroční speciální výstava:
Je pořádána pouze jedenkráte za rok.

3.1.1. Mohou se zadávat tituly: Vítěz roku, Juniorský vítěz roku, Vítěz roku veterán, Vítěz plemene FCI - BOB, Nejlepší opačného pohlaví - BOS, Nejlepší mladý plemene - BOJ, Nejlepší veterán plemene - BOV.
Mohou se zadávat čekatelství: CAC ČR, res. CAC ČR, CAJC ČR, ČKV, ČKJV.

3.1.2. Mohou se zadávat tituly: Vítěz roku, Juniorský vítěz roku, Vítěz roku veterán, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší veterán, Nejlepší jedinec výstavy.
Mohou se zadávat čekatelství: CACK, res. CACK, CAJCK, ČKV, ČKJV.

3.2. Klubové výstavy:

3.2.1. Klubová výstava se zadáváním čekatelství a titulů - CACK, res. CACK, CAJCK, ČKV, ČKJV, Nejlepší veterán, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší jedinec výstavy.

3.2.2. Klubová výstava se zadáváním čekatelství a titulů- CAC ČR, res. CAC ČR, CAJC ČR, ČKV, ČKJV, Nejlepší mladý plemene - BOJ, Nejlepší veterán plemene - BOV, Vítěz plemene FCI - BOB, Nejlepší z opačného plemene - BOS.


Článek 4.
Výstavní třídy


4.1. Pes smí být na jedné výstavě přihlášen pouze do jedné třídy.

4.2. Rozdělení do tříd:

4.2.1. Pro výstavy se zadáváním CACK:
a) třída štěňat                      4 - 6 měsíců
b) třída dorostu                    6 - 9 měsíců
c) třída mladých                   9 - 18 měsíců
d) mezitřída                          15 - 24 měsíců, je přístupná pro všechny psy a feny bez ohledu na vykonané
                                                pracovní zkoušky a získaná výstavní ocenění.
e) třída otevřená                   od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy a feny bez ohledu na vykonané
                                                pracovní zkoušky a získaná výstavní ocenění.
f) třída pracovní                    od 15 měsíců, je přístupná pouze pro psy a feny, kteří mají složenou pracovní zkoušku,
                                                na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI. Přiložit kopii cerfitikátu FCI !!!
g) třída vítězů                        od 15 měsíců, je přípustná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z uvedených
                                                titulů: C.I.B. = Mezinárodní šampion krásy FCI, C.I.E. = Mezinárodní výstavní šampion
                                                šampion některé z členských zemí FCI, Světový vítěz, Evropský vítěz, Šampion ČMKU,
                                                Národní vítěz, Klubový vítěz, Klubový šampion, Vítěz roku.
h) třída čestná                      od 15 měsíců, podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů.
i) třída veteránů                    od 8 let
j) třída mimo konkurenci    zde je možno představit psy a feny bez nároku na klasifikaci a pořadí


4.2.2. Pro výstavy se zadáváním CAC ČR:
a) Třídy: štěňat, dorostu, mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, veteránů, mimo konkurenci = podmínky pro zařazení do těchto tříd jsou stejné jako pro výstavy se zadáváním CACK.

b) třída vítězů                        od 15 měsíců, je přípustná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z uvedených
                                                titulů: C.I.B. = Mezinárodní šampion krásy FCI, C.I.E. = Mezinárodní výstavní šampion,
                                                šampion některé z členských zemí FCI, Světový vítěz, Evropský vítěz, Šampion ČMKU,
                                                Národní vítěz, Klubový vítěz.
c) třída čestná                      od 15 měsíců, podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů

Pokud nebude přiložena kopie certifikátu FCI nebo kopie titulu, budou pes/fena zařazeni do třídy otevřené!!
Jednotlivé třídy se rozdělují na zlaté a žíhané. Případná čekatelství a tituly se mohou udělit psům a fenám v obou barevných rázech.

4.3. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení). Pokud má pes/fena narozeniny v den, kdy je posouzen, může si vystavovatel vybrat třídu (před uzávěrkou), do které bude přihlášen.


Článek 5.
Klasifikace


Ocenění psa/feny se provádí zadáním známky:

5.1. Třída štěňat + třída dorostu
Velmi nadějná
Nadějná
Ve třídě dorostu se určí pořadí prvních čtyř jedinců, nezadává se titul: Vítěz třídy.

5.2. Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů, čestná
Výborná
Velmi dobrá
Dobrá
Dostatečná
Diskvalifikace
Nemůže být posouzen
V těchto třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců, oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá.

5.3. V posudkovém listě lze uvést vedle ocenění a pořadí i počet jedinců, kteří v dané třídě soutěžili.


Článek 6.
Tituly


6.1. Vítěz roku

6.2. Juniorský vítěz roku

6.3. Vítěz roku veterán

6.4. Klubový šampion BK

6.5. Klubový grand šampion BK

6.6. Klubový juniorský šampion BK

6.7. Klubový vítěz

6.8. Klubový juniorský vítěz

6.9. Nejlepší jedinec výstavy

6.10. Nejlepší mladý jedinec

6.11. Nejlepší veterán

6.12. Vítěz plemene – BOB

6.13. Nejlepší z opačného pohlaví – BOS

6.14. Nejlepší mladý plemene – BOJ

6.15. Nejlepší veterán plemene – BOV

Podmínky zadání pro body: 6.12. až 6.15. podrobně specifikuje Výstavní řád ČMKU.


Článek 7.
Čekatelství


7.1. CACK - čekatelství na klubového šampiona BK ČR
                    - čekatelství na Klubového grand šampiona BK ČR

7.2. Res. CACK - reservní čekatelství na klubového šampiona BK ČR

7.3. CAJCK – čekatelství na klubového juniorského šampiona BK ČR

7.4. ČKV - čekatelství na klubového vítěze BK ČR

7.5. ČKJV - čekatelství na klubového juniorského vítěze BK ČR

Na výstavách se zadáváním CAC ČR pořádaných BK ČR lze udělit čekatelství na tituly:
7.6. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR pro titul: Český šampion + Český grand šampion

7.7. res. CAC - reservní čekatelství šampionátu krásy ČR

7.8. CAJC - čekatelství šampionátu krásy mladých ČR pro titul: Český junior šampion

7.9. Výborná 1 - pro titul: Český veterán šampion

Podmínky pro udělení těchto čekatelství a šampionátů stanovuje Výstavní řád ČMKU a příslušné řády pro jednotlivé šampionáty.


Článek 8.
Vítěz roku BK


8.1. Titul může být zadán pouze na výroční speciální výstavě.

8.2. Titul se zadává pro psy a feny zvlášť, v obou barevných rázech a není nárokový.

8.3. O titul soutěží psi a feny ze tříd dospělých v obou barevných rázech, kteří byli oceněni známkou: výborný 1 + příslušné čekatelství.

8.4. Zadání titulu je podmíněnou zkouškou z výkonu, která opravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách pořádaných BK ČR. Zkouška z výkonu musí být složena nejpozději do dne konání výstavy. Před zahájením soutěže musí být zkontrolováno a bude předložen originál "Mezinárodního certifikátu FCI" nebo jeho úředně ověřená kopie.

8.5. Na výroční speciální výstavu musí být vždy delegován minimálně jeden český rozhodčí ze sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který bude současně zastávat i funkci hlavního rozhodčího.


Článek 9.
Juniorský vítěz roku BK


9.1. Titul může být zadán pouze na výroční speciální výstavě.

9.2. Titul se zadává pro psy a feny zvlášť, v obou barevných rázech a není nárokový.

9.3. O titul soutěží psi a feny v obou barevných rázech, kteří byli ve třídě mladých oceněni známkou: výborný 1 + příslušné čekatelství.

9.4. Titul neopravňuje k zařazení do třídy vítězů.


Článek 10.
Vítěz roku veterán BK


10.1. Titul může být udělen pouze na Výroční speciální výstavě.

10.2. Titul může být udělen pro psy a feny zvlášť v obou barevných rázech a není nárokový.

10.3. O titul soutěží psi a feny ze tříd veteránů, kteří byli oceněni známkou: výborný 1.


Článek 11.
Klubový šampion BK


11.1. CACK = (čekatelství na klubového šampiona krásy BK ČR). Může se udělit psům/fenám v obou barevných rázech, kteří byli oceněni známkou: výborný 1+ příslušné čekatelství ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů.

11.2. CACK a res. CACK není nárokový. Čekatelství se může udělit na klubových výstavách a výroční speciální výstavě také psům a fenám, kteří již mají titul udělený.

11.3. Udělení titulu je podmíněno:
a) Trojím udělením čekatelství na výstavách BK ČR.

b) Potřebný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou různých rozhodčích.

c) Udělení čekatelství potvrdí pořadatel výstavy osvědčením (kartičkou) CACK.

d) Po udělení potřebného počtu čekatelství zašle žadatel kartičky CACK, kopii PP, kopii mezinárodního certifikátu FCI, originál výkonnostního a výstavního průkazu předsedovi sboru rozhodčích BK ČR, který vypíše udělený titul.

e) Udělení titulu je podmíněno složením zkoušky z výkonu, která opravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách BK ČR.

11.4. Jedincům ohodnoceným známkou: výborný 2 může rozhodčí udělit res. CACK. Reservní CACK se může udělit zvlášť psovi a feně ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů v obou barevných rázech.

11.5. Pokud získá na výstavě CACK jedinec, který má již udělený titul Klubový šampion, přizná se CACK jedinci ve stejné třídě, pokud obdržel res. CACK a pokud ještě nemá titul Klubový šampion udělený. Udělení titulu si ověří majitel psa/feny s res. CACK u předsedy sboru rozhodčích BK ČR. Res. CACK lze zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Klubového šampiona mají udělený.

11.6. Po udělení titulu bude vydán doklad.


Článek 12.
Klubový grand šampion BK


12.1. Psovi/feně musí být udělen titul: Klubový šampion BK.

12.2. CACK – (čekatelství na klubového grand šampiona krásy BK ČR) není nárokový. Může se zadat psům/fenám v obou barevných rázech oceněným známkou výborný 1. Lze také udělit psovi/feně, kteří již mají titul přiznaný.

12.3. Udělení titulu je podmíněno:
a) Psovi/ feně musí být uděleno 3x CACK pouze ve třídě vítězů !! minimálně od dvou rozhodčích. Časové rozmezí není stanoveno.

b) Udělení čekatelství potvrdí pořadatel výstavy osvědčením (kartičkou) CACK.

c) Po udělení potřebného počtu čekatelství zašle žadatel kartičky CACK včetně výstavních posudků, kopii uděleného titulu Klubový šampion BK, kopii PP, kopii mezinárodního certifikátu FCI, originál výkonnostního a výstavního průkazu předsedovi sboru rozhodčích BK ČR, který vypíše udělený titul.

d) Po udělení titulu bude vydán doklad.


Článek 13.
Klubový juniorský šampion BK


13.1. CAJCK = (čekatelství na klubového juniorského šampiona ) se může udělit udělit psům/fenám oceněným známkou výborný 1 ve třídě mladých v obou barevných rázech.

13.2. CAJCK není nárokový. Může se udělit také psům/fenám, kteří již mají titul udělený. Lze zadávat na klubových výstavách a výroční speciální výstavě, kde se nezadává – CAC/CAJC ČR.

13.3. Udělení titulu je podmíněno:
a) Psovi/feně musí být uděleno 3x CAJCK nebo 2x CAJCK a 1x CACK (= ve věku do 24 měsíců).

b) Potřebný počet CAJCK (CACK) je nutno získat minimálně od dvou různých rozhodčích.

c) Udělení čekatelství potvrdí pořadatel výstavy kartičkou CAJCK. Časové rozmezí není stanoveno.

d) Po udělení potřebného počtu CAJCK (CACK) zašle žadatel kartičky CAJCK (CACK), kopii PP, originál výkonnostního a výstavního průkazu předsedovi sboru rozhodčích BK ČR, který vypíše udělený titul.

e) Po udělení titulu bude vydán doklad.

f) Titul neopravňuje k zařazení do třídy vítězů.


Článek 14.
Klubový vítěz BK


14.1. ČKV = (Čekatelství klubového vítěze) se může udělit na všech výstavách, pořádaných BK ČR.

14.2. O čekatelství soutěží společně oba barevné rázy, psi a feny zvlášť, kteří byli ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů oceněni známkou: výborný 1 + příslušné čekatelství (CAC nebo CACK).

14.3. Do soutěže nenastupuje jedinec, který již má titul Klubový vítěz udělený. V tomto případě nastupuje jedinec, který byl oceněn v příslušné třídě známkou: výborný 2, res. CAC nebo res. CACK.

14.4. Čekatelství může být uděleno nejlepšímu psovi a nejlepší feně. Udělení čekatelství potvrdí pořadatel výstavy osvědčením (kartičkou) ČKV.

14.5. Udělení titulu je podmíněno:
a) Udělením minimálně 2x ČKV na výstavách, pořádaných BK ČR. Potřebný počet čekatelství musí být udělen minimálně ve dvou výstavních sezónách a minimálně dvěma rozhodčími.

b) Udělení titulu je podmíněno složením zkoušky z výkonu, která opravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách BK ČR.

c) Po udělení potřebného počtu čekatelství zašle žadatel kartičky ČKV, kopii PP, kopii mezinárodního certifikátu FCI, originál výkonnostního a výstavního průkazu předsedovi sboru rozhodčích BK ČR, který vypíše udělený titul.

14.6. Po udělení titulu bude vydán doklad.


Článek 15.
Klubový juniorský vítěz BK


15.1. ČKJV = (čekatelství klubového juniorského vítěze) lze udělit na všech výstavách, pořádaných BK ČR.

15.2. O čekatelství soutěží společně oba barevné rázy, psi a feny zvlášť, kteří byli ve třídě mladých oceněni známkou výborný 1 + příslušné čekatelství.

15.3. Do soutěže nenastupuje jedinec, který má již titul Klubový juniorský vítěz udělený.

15.4. Čekatelství může být uděleno nejlepšímu psovi a nejlepší feně.

15.5. Udělení titulu Klubový juniorský vítěz je podmíněno:
a) Získat minimálně 2x ČKJV nebo 1x ČKJV a 1x ČKV (= ve věku do 24 měsíců) na výstavách pořádaných BK ČR.

b) Po udělení potřebného počtu ČKJV, příp. ČKV zašle žadatel osvědčení o získání ČKJV, příp. ČKV, kopii PP, originál výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny předsedovi sboru rozhodčích BK ČR, který vypíše udělený titul.

15.6. Po udělení titulu bude vydán doklad.

15.7. Titul neopravňuje k zařazení do třídy vítězů.


Článek 16.
Nejlepší mladý jedinec výstavy


16.1. Do soutěže o titul nastupují psi a feny, kteří získali ČKJV a jedinci, kteří mají již titul Klubový juniorský vítěz přiznaný a získali na této výstavě ocenění výborný 1, CAJCK.

16.2. Titul získává nejlepší z nich (pes nebo fena).


Článek 17.
Nejlepší veterán výstavy


17.1. Do soutěže o titul nastupují psi a feny, kteří získali na výroční speciální výstavě titul: Vítěz roku veterán nebo byli na klubové výstavě ve třídě veteránů oceněni známkou: výborný 1.

17.2. O titul soutěží oba barevné rázy, psi a feny společně. Titul získává nejlepší jedinec (pes nebo fena).


Článek 18.
Nejlepší jedinec výstavy


18.1. Do soutěže o titul nastupují všichni psi a feny, kteří získali: Nejlepší mladý jedinec výstavy, ČKV, Nejlepší veterán, dále jedinci, kteří již mají titul Klubový vítěz přiznaný a na výstavě byli oceněni: výborný 1, CACK a jedinci ze třídy čestné, kteří získali ocenění výborný 1.

18.2. Titul získává nejlepší z nich (pes nebo fena).


Článek 19.
Soutěže


19.1. Soutěže na výstavách slouží k zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky a propagaci plemene.

19.2. Zpravidla se vypisují tyto soutěže:
a) Nejlepší pár psů
b) Nejlepší chovatelská skupina
c) Soutěž o nejlepšího plemeníka
d) Případně další soutěže dle uvážení pořadatele.

19.3. Podmínky účasti v soutěžích musí být uvedeny v propozicích a výstavním katalogu.
Jsou specifikovány Výstavním řádem ČMKU.


Článek 20.
Rozhodčí


20.1. Na výstavách BK ČR mohou posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou uvedeni v celostátním seznamu a mají kvalifikaci k posuzování plemene.

20.2. Zahraniční rozhodčí z členských států FCI mohou posuzovat na výstavách, pořádaných BK ČR, jen se souhlasem své mateřské organizace. Souhlas vyžádá ČMKU na písemný pokyn předsedy sboru rozhodčích BK ČR.

20.3. Pokud výstavu posuzují dva rozhodčí, může pořádající pobočný spolek pozvat stejného rozhodčího za podmínky, že ten rozhodčí, který např. jeden rok posuzoval psy, bude příští rok posuzovat feny.

20.4. V případě účasti více než 2 rozhodčích na výstavě bude na poradě rozhodčích určen hlavní rozhodčí a rozhodčí, který bude zadávat nejvyšší tituly.

20.5. Rozhodčí je povinen vlastnoručně podepsat výstavní posudek, příp. i diplom a opatřit jmenovkou (razítkem).

20.6. K rozhodčímu může být přidělen do kruhu hospitant, který se řídí jeho pokyny.
Tento výstavní řád byl v úplném znění schválen včetně změn a doplňků na plenárním zasedání Boxerklubu ČR dne 25. 3. 2023 v Praze.

Změny vstupují v platnost 25. 3. 2023.